Finansal Kiralama

SELL AND LEASEBACK (SAT ve GERİ KİRALA) SİSTEMİ, İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR.

Finansal Kiralama Nedir ?

21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” hükümlerine göre: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade etmektedir.

Sell and Leaseback ( Sat ve Geri Kirala ) Nedir ?

İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemidir. Finansal kiralama şirketine satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. İşletmelerin aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerden  (gayrimenkul, iş makinesi, makine ve teçhizat ) bu kapsamda satışı gerçekleştirilebilecek olan iktisadi kıymetlerdir.

Sell and Leaseback ( Sat ve Geri Kirala ) sistemi ile sağlanan avantajlar nelerdir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için  6495 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile işletmelerin aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerine satılıp geri kiralanması ile;  Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Tapu harcı yönünden büyük avantajlar sağlanmaktadır.

Söz konusu kanunun 29. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesine  “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri” açıklaması eklenmiştir.

Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna tutulmuştur.

Yine aynı kanunun 42. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesinde değişikliğe gidilmiş ve  “Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.”

Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimlerden doğacak kazançların %100’ü, 2 yıl aktifte bulunma şartı olmaksızın Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Kısaca toparlayacak olursak;

Sat ve Geri Kirala işleminin işletmelere sağladığı birçok avantaj vardır. Bunları sıralamak gerekirse;

  • İyi bir finansman sağlama aracı
  • KDV İstisnası
  • Kurumlar Vergisi İstisnası
  • Tapu Harcı İstisnası

Finansal rasyolarda iyileşme

yurt dışı şirket kuruluşu

İşyeri açılışı konusunda siz değerli girişimcilere konusunda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Yurt Dışı İşyeri Açılış Desteği

Yurt Dışı İşyeri Açılış Desteği

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  Türk şirketlerinin yurt dışında şirket kurmasını, şube açmasını ve  faaliyette bulunacağı bu ülkede tanıtım faaliyetlerinde bulunması konusunda destek sağlıyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde kira yardımı olarak geri ödemesiz 120.000 USD,  tanıtım giderleriniz için geri ödemesiz 250.000 USD ve yurt dışı marka tescil işlemleri için geri ödemesiz 50.000 USD destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

  • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
  • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık,
  • Destek evraklarının hazırlanması, gerekli başvuruların yapılması ve takibi,
  • Yurt dışı şirket kuruluş işlemleri konusunda müşavirlik,

Teklif İsteyin

 

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Destekleri;

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  işyeri sahibi olmak isteyen girişimci adaylarına bu hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde  işyeri açılış masrafları, işyeriniz içine gerekli ekipmanların temin giderleri ve kuruluştan sonra karşılaşacağınız giderler için geri ödemesiz 30.000 TL ve geri ödemeli 70.000 TL destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

  • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
  • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık.

Teklif İsteyin