Kobi Destekleri

Kobi Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Kobi

Kobi

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ( Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ) veya mali bilançosundan ( Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu) herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

KOBİ Sınıfları

 • Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Sınıf değiştirme ve vasfın kaybı

Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.

Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Şirketimiz  devlet desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerle devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz devlet desteklerine yan menümüzden ulaşabilirsiniz.

sos

Programın amacı: İşveren  tarafından personele ödenen  maaş ve SGK prim giderlerinin 6 ay boyunca  İŞKUR tarafından karşılanması ve işletmelerin eleman ihtiyaçlarını bu yolla karşılanması hedeflenmektedir. Program  en az2 çalışanı bulunan tüm hizmet ve üretim işletmeleri,  İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanabileceklerdir.

17.08.2012 tarihinde 28387 sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, geriye dönük son 6 ay olan ortalama,  son 3 aya düşürülmüştür.  Aşağıda  İşbaşı Eğitim Programından yararlanma  şartları, illere göre uygulama farklılıkları ve bu programdan yararlanmanın püf noktaları hakkında bilgi vereceğim.

1- GENEL ESASLARI :

İşbaşı Eğitim Programlarının uygulanmasına yönelik genel esaslar ise aşağıda belirtilmiştir;

a-İşbaşı Eğitim Programları en az 2 çalışanı bulunan tüzel kişilikli özel iş yerlerinde düzenlenir.

b-Katılımcıların,

          b1) İşbaşı Eğitim Programlarının başlamasından önceki 3 aylık dönemde,   programın yapılacağı  işyerinin  ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar  dışında olması,

b2) Son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması, (İl sınırları içerisinde aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.)

c-  İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.

d – İşyerinde fiilen işbaşı eğitim yaptırılması gerekir. Katılımcılara sözleşme hükümlerine aykırı her hangi bir iş yaptırılmayacaktır.

e- İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

f- İşbaşı Eğitim Programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.

g)Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda program düzenlenmez.

ı) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri işbaşı eğitim programlarından yararlanamazlar.

i) İşverenlerin 1 yıl içerisinde yeni katılımcı talebinde bulunabilmesi için son 1 yılda işbaşı eğitimine katılanların %20’sinin aynı işyerinde istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

Üç kişiden az katılımcının bulunduğu işyerleri programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az bir katılımcı istihdam etmemiş ise işbaşı eğitim programından bir kez faydalanabilir.

j) Bir işyerinde işbaşı eğitim programının düzenlenme şartlarından biri olan katılımcıların “son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu  işbaşı eğitim programı başlangıcında kontrol edilecektir. Bu kapsamda “ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu aynı il sınırları içinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısına göre değerlendirilecektir.

Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya   ulaşmaması halinde,  azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir.

2- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ ve STAJYER SAYISI

Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır. Katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’nundan  fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde yarım ve yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ olunur.

3- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

Bu programlar çerçevesinde Kurumumuzca onaylanan işbaşı eğitim programını yürüten işyerlerindeki katılımcıların; işbaşı eğitim programına fiilen katıldığı her bir gün için katılımcı zaruri giderleri, ( 2012 Yılı için günlük 25,00-TL) ve 25 Şubat 2011 tarihinde 27857 (mükerrer) Resmi Gazetede de yayınlanan yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 24. Madde e bendine göre kursiyerlere Genel Sağlık Sigortası Primi yatırılacaktır.

4- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KATILIMCI (STAJYER) OLMA ŞARTLARI

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İlköğretim mezunu olmak.

Öğrenci olmamak, (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda, İl/Şube Müdürlüklerinin uygun değerlendirmeleriyle katılımcı olabilirler).

d) İşverenin 1.dereceden kan hısımı olmamak

 5-BAŞVURU:

Başvurular  Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır. İşverenler başvuru formlarının yanı sıra son 3 aylık sigortalı çalışan sayılarını gösteren SGK dökümlerini de ibraz edeceklerdir. Son ayın SGK primlerini gösterir belge ibraz edilemez ise işveren bu sayıları gösterir bir taahhütname ibraz edecektir ancak daha sonra son ayın SGK dökümlerini de kuruma teslim edeceklerdir.

YARANLANMA KOŞULLARININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Günümüzde yapılan uygulamalarda İşbaşı Eğitim Programı ile UMEM beceri10 projesi karıştırılmaktadır.

UMEM beceri10 projesindeki en büyük fark: Stajyer personel öncelikle İŞKUR  tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde, işin niteliğine göre kurs alması zorunludur ve stajyer personelin aldıkları eğitimden sonra, çalışacağı iş yerlerine eğitimin devamını tamamlaması gerekmektedir. Bu şekilde gelen stajyerler çoğunlukla, mesleki konularda yetersiz eğitim aldıkları için bu program tamamlanmadan kurs terk ediliyordu ve nitelikli eleman ihtiyacınız karşılanmış oluyordu.

İşbaşı Eğitim Programında ise: İşletmeye iş başvurusu yapan personeller arasından  (tecrübeli personel seçme imkânı vardır ve geriye dönük işsiz kalma süresine uyması koşuluyla)  seçme şansınız vardır. İşbaşı Eğitim Programında dikkat edilecek en önemli husus; program kapsamında yararlandırılacak elemanlar  meslek  grubunda yer alan ve meslek sınıfları içerisinden olması gerekir. Bu program kapsamında yararlandırılacak elemanlar öncelikle, yasanın istediği İŞKUR sistemine kayıtlı işsiz olmasıdır. Bu kayıt aşamasında işletmelerin  Personel departmanları, yararlanacak kişileri İŞKUR’ online “iş arayan girişi” bölümünden kayıt yapabilirler. Böylelikle Kuruma kayıtlı  işsiz olma prosedürü yerine getirilir. İşletme çalışanların  son 3 aylık ortalama şartlarının yerine getirilmesinden sonra faydalanma imkânı mevcuttur.

Proje kapsamında işletmelerin eleman ihtiyacı ve personel giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

SMMM Ali DEVECİ

Finansal Kiralama

SELL AND LEASEBACK (SAT ve GERİ KİRALA) SİSTEMİ, İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLAMAKTADIR.

Finansal Kiralama Nedir ?

21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” hükümlerine göre: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade etmektedir.

Sell and Leaseback ( Sat ve Geri Kirala ) Nedir ?

İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemidir. Finansal kiralama şirketine satışı gerçekleştirilen iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. İşletmelerin aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerden  (gayrimenkul, iş makinesi, makine ve teçhizat ) bu kapsamda satışı gerçekleştirilebilecek olan iktisadi kıymetlerdir.

Sell and Leaseback ( Sat ve Geri Kirala ) sistemi ile sağlanan avantajlar nelerdir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için  6495 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile işletmelerin aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerine satılıp geri kiralanması ile;  Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Tapu harcı yönünden büyük avantajlar sağlanmaktadır.

Söz konusu kanunun 29. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesine  “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri” açıklaması eklenmiştir.

Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna tutulmuştur.

Yine aynı kanunun 42. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Maddesinde değişikliğe gidilmiş ve  “Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.”

Bu düzenleme ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimlerden doğacak kazançların %100’ü, 2 yıl aktifte bulunma şartı olmaksızın Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Kısaca toparlayacak olursak;

Sat ve Geri Kirala işleminin işletmelere sağladığı birçok avantaj vardır. Bunları sıralamak gerekirse;

 • İyi bir finansman sağlama aracı
 • KDV İstisnası
 • Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Tapu Harcı İstisnası

Finansal rasyolarda iyileşme

İstihdam Desteği

 

Tanıtım ve Reklam Desteği

Yurt dışı seyahat desteği

Yurt Dışı Seyahat Desteği

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  Yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlerin, çalışanlarının bu amaçlar yaptıkları yurt dışı seyahatleri için destek sağlıyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde  bu seyahat için yapılan ulaşım giderleri ( uçak, tren, otobüs, kiralık araç), konaklama giderleri ( oda + kahvaltı ) için seyahat başına geri ödemesiz 7.500 USD  destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

 • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
 • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık.
 • Destek evraklarının hazırlanması, gerekli başvuruların yapılması ve takibi,

Teklif İsteyin

 

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Desteği

İşyeri Açılış Destekleri;

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  işyeri sahibi olmak isteyen girişimci adaylarına bu hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde  işyeri açılış masrafları, işyeriniz içine gerekli ekipmanların temin giderleri ve kuruluştan sonra karşılaşacağınız giderler için geri ödemesiz 30.000 TL ve geri ödemeli 70.000 TL destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

 • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
 • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık.

Teklif İsteyin

 

Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Şirketimiz  devlet desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerle devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz devlet desteklerine yan menümüzden ulaşabilirsiniz.