SGK prim teşviki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 25 Şubat 2011 tarihli 6111 sayılı kanun ile eklenen geçici 10 uncu maddede sigorta prim desteği üzenlenmiştir. Buna göre söz konusu madde ile özel sektör işverenlerine, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında çalıştırmaya başladıkları sigortalılar için maddede öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkânı getirilmiştir.

SGK prim teşviki  süresi nedir?

Destek süresi 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında olmak üzere, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu, bu süreyi 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Kimler başvurabilir?

İhale konusu işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenleri başvuru yapabilirler.

Destek için işyerlerinde aranan şartlar nelerdir?

  • İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,
  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya göndermeleri ve tahakkuk eden sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemeleri,
  • İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
  • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.