Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Şirketimiz  devlet desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerle devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz devlet desteklerine yan menümüzden ulaşabilirsiniz.

sos

Programın amacı: İşveren  tarafından personele ödenen  maaş ve SGK prim giderlerinin 6 ay boyunca  İŞKUR tarafından karşılanması ve işletmelerin eleman ihtiyaçlarını bu yolla karşılanması hedeflenmektedir. Program  en az2 çalışanı bulunan tüm hizmet ve üretim işletmeleri,  İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanabileceklerdir.

17.08.2012 tarihinde 28387 sayılı  Resmi Gazete de yayınlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, geriye dönük son 6 ay olan ortalama,  son 3 aya düşürülmüştür.  Aşağıda  İşbaşı Eğitim Programından yararlanma  şartları, illere göre uygulama farklılıkları ve bu programdan yararlanmanın püf noktaları hakkında bilgi vereceğim.

1- GENEL ESASLARI :

İşbaşı Eğitim Programlarının uygulanmasına yönelik genel esaslar ise aşağıda belirtilmiştir;

a-İşbaşı Eğitim Programları en az 2 çalışanı bulunan tüzel kişilikli özel iş yerlerinde düzenlenir.

b-Katılımcıların,

          b1) İşbaşı Eğitim Programlarının başlamasından önceki 3 aylık dönemde,   programın yapılacağı  işyerinin  ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar  dışında olması,

b2) Son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması, (İl sınırları içerisinde aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.)

c-  İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.

d – İşyerinde fiilen işbaşı eğitim yaptırılması gerekir. Katılımcılara sözleşme hükümlerine aykırı her hangi bir iş yaptırılmayacaktır.

e- İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

f- İşbaşı Eğitim Programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.

g)Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda program düzenlenmez.

ı) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri işbaşı eğitim programlarından yararlanamazlar.

i) İşverenlerin 1 yıl içerisinde yeni katılımcı talebinde bulunabilmesi için son 1 yılda işbaşı eğitimine katılanların %20’sinin aynı işyerinde istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

Üç kişiden az katılımcının bulunduğu işyerleri programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az bir katılımcı istihdam etmemiş ise işbaşı eğitim programından bir kez faydalanabilir.

j) Bir işyerinde işbaşı eğitim programının düzenlenme şartlarından biri olan katılımcıların “son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu  işbaşı eğitim programı başlangıcında kontrol edilecektir. Bu kapsamda “ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu aynı il sınırları içinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısına göre değerlendirilecektir.

Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya   ulaşmaması halinde,  azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir.

2- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ ve STAJYER SAYISI

Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır. Katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’nundan  fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde yarım ve yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ olunur.

3- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

Bu programlar çerçevesinde Kurumumuzca onaylanan işbaşı eğitim programını yürüten işyerlerindeki katılımcıların; işbaşı eğitim programına fiilen katıldığı her bir gün için katılımcı zaruri giderleri, ( 2012 Yılı için günlük 25,00-TL) ve 25 Şubat 2011 tarihinde 27857 (mükerrer) Resmi Gazetede de yayınlanan yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 24. Madde e bendine göre kursiyerlere Genel Sağlık Sigortası Primi yatırılacaktır.

4- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KATILIMCI (STAJYER) OLMA ŞARTLARI

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İlköğretim mezunu olmak.

Öğrenci olmamak, (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda, İl/Şube Müdürlüklerinin uygun değerlendirmeleriyle katılımcı olabilirler).

d) İşverenin 1.dereceden kan hısımı olmamak

 5-BAŞVURU:

Başvurular  Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır. İşverenler başvuru formlarının yanı sıra son 3 aylık sigortalı çalışan sayılarını gösteren SGK dökümlerini de ibraz edeceklerdir. Son ayın SGK primlerini gösterir belge ibraz edilemez ise işveren bu sayıları gösterir bir taahhütname ibraz edecektir ancak daha sonra son ayın SGK dökümlerini de kuruma teslim edeceklerdir.

YARANLANMA KOŞULLARININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Günümüzde yapılan uygulamalarda İşbaşı Eğitim Programı ile UMEM beceri10 projesi karıştırılmaktadır.

UMEM beceri10 projesindeki en büyük fark: Stajyer personel öncelikle İŞKUR  tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde, işin niteliğine göre kurs alması zorunludur ve stajyer personelin aldıkları eğitimden sonra, çalışacağı iş yerlerine eğitimin devamını tamamlaması gerekmektedir. Bu şekilde gelen stajyerler çoğunlukla, mesleki konularda yetersiz eğitim aldıkları için bu program tamamlanmadan kurs terk ediliyordu ve nitelikli eleman ihtiyacınız karşılanmış oluyordu.

İşbaşı Eğitim Programında ise: İşletmeye iş başvurusu yapan personeller arasından  (tecrübeli personel seçme imkânı vardır ve geriye dönük işsiz kalma süresine uyması koşuluyla)  seçme şansınız vardır. İşbaşı Eğitim Programında dikkat edilecek en önemli husus; program kapsamında yararlandırılacak elemanlar  meslek  grubunda yer alan ve meslek sınıfları içerisinden olması gerekir. Bu program kapsamında yararlandırılacak elemanlar öncelikle, yasanın istediği İŞKUR sistemine kayıtlı işsiz olmasıdır. Bu kayıt aşamasında işletmelerin  Personel departmanları, yararlanacak kişileri İŞKUR’ online “iş arayan girişi” bölümünden kayıt yapabilirler. Böylelikle Kuruma kayıtlı  işsiz olma prosedürü yerine getirilir. İşletme çalışanların  son 3 aylık ortalama şartlarının yerine getirilmesinden sonra faydalanma imkânı mevcuttur.

Proje kapsamında işletmelerin eleman ihtiyacı ve personel giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

SMMM Ali DEVECİ

Bordrolama Hizmeti

Personel ile ilgili yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, kayıtların ilgili kanun ve kurallara uygun olarak tutulması, işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Sürekli değişen mevzuatın karmaşıklığı ve düzenlenmesi gereken evrakların sayıca çok olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmakta ve aşılması zor mali yüklerle karşılaşılmaktadır.
Söz konusu kayıtların ve belgelerin doğru olarak tutulması  tecrübeli ve bilgili çalışanlarla sağlanabilmektedir. Her firmanın,  bu özelliklere sahip  çalışanı istihdam etmesi mümkün olamadığından Bordrolama hizmeti satın almak seçeneği her geçen gün daha çok rağbet görmektedir.
Hizmet kapsamında yapılanlar ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir;
 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 •  Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
 •  SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
 •  Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 •  Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 •  Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 •  İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 •  İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 •  Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,

İstihdam Desteği

 

İşyeri açılışı konusunda siz değerli girişimcilere konusunda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İstihdam Desteği

İstihdam Desteği

Çeşitli kamu kurumları ve destek ajansları;  Nitelikli personel çalıştırmak isteyen şirketlere, bu personellere ödeyecekleri maaş ya da ödeyecekleri SGK primleri konusunda destek sağlıyor.

Bu desteklerden birini talep etmeniz ve gerekli şartları yerine getirmeniz halinde  çalıştırdığınız personele ait maaşlar için geri ödemesiz 20.000 TL  destek  almaya hak kazanabilirsiniz.

Destek Konusunda Sunacağımız Danışmanlık Hizmetleri;

 • Destek konusunda geniş kapsamlı bilgi paylaşımı,
 • Destek konusunda yapılması gereken işlemler konusunda danışmanlık.
 • Destek evraklarının hazırlanması, gerekli başvuruların yapılması ve takibi,

Teklif İsteyin

Devlet Destekleri

Devlet Destekleri

Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınmasının bir yolu da iş hayatında güçlü firmaların var olmasından geçiyor. Bu nedenle çeşitli kurum ve kuruluşlar şirketlerin kurumsal hale gelmesi, ihracat yaparak döviz kazandırıcı bir rol olması, küresel rekabet ortamında yabancı şirketler karşısında güçlü olmalarını sağlamak için teşvik ve destek sağlıyorlar.

Şirketimiz  devlet desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerle devlet destekleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti sunduğumuz devlet desteklerine yan menümüzden ulaşabilirsiniz.